A Jaume Conti Borràs, memorial i homenatge a Bunyola

Amb Jaume Conti m'uneixen vincles d'amistat i de col·laboració en tasques educatives.

El conec d'enfora, al mateix Seminari diocesà de Mallorca on tots dos estudiam a la dècada dels anys cinquanta del segle passat. Ell a punt d'acabar-ne els estudis, quan jo els inicio a l'edat de 10 anys.

Amb posterioritat, tornam a trobar-nos al col·legi Pius XII a finals de la dècada dels anys 70. Ell, com a director del centre educatiu gestionat en forma de cooperativa magisterial. Jo, que m'exercesc com a rector de la parròquia de l'Encarnació, dins el terme de la qual se situa el centre educatiu, començ a treballar-hi com a professor de català per a alumnes de BUP i COU.

El record que en mantenc és el d'una persona afable, seriosa, responsable, dedicada en cos i ànima a la tasca educativa i, de manera molt singular, a la formació musical. Cosa que l'empeny a crear i dirigir durant dècades seguides la Coral Polifònica de Bunyola.

Em resulta del tot emotiu el fet de recordar l'acte «Memorial i Homenatge a Jaume Conti» que li dediquen cinc corals mallorquines en bon dia de sant Pere i sant Pau a l'església parroquial de Bunyola.


Les paraules que dirigeix als assistents el seu familiar entranyable i bon amic bunyolí, Domingo Mateu, resulten inoblidables...

MEMORIAL I HOMENATGE A JAUME CONTI BORRÀS

Exdirector del Col·legi Pius XII. Fundador i director de la Coral Polifònica de Bunyola 
Església parroquial de Bunyola, 29 de juny de 2019 
               PRESENTACIÓ

Bones tardes. Siau benvinguts.

En nom i en representació de la família Conti i de la Coral Polifònica de Bunyola, rebeu d’entradaamables amics assistents a aquest acted’homenatge a Jaume Conti, el nostre més afable agraïment i la més cordial benvinguda

Permeteu-me que tot seguit manifesti públicament el nostre molt especial més sincer agraïmentcol·lectiu al Cor Quinta Justa de Sóller, a l’Orquestra Barroca Ars Musicae, a les Corals l’Harpa d’Inca, a l’Orfeó d’Alaró, a la ScholaCantorum d’Amics del Seminari, a Mn. Marià Gastalver, rector solidari,  i al seu equip parroquial i  a l’empresa gràfica Verbigrafia per la generosa gentilesa de tots en  haver acceptat de col·laborar desinteressadament en  la celebració de l’homenatge i de ser avui aquí, de molt bon grat, per honorar i enaltir la persona i l’obra de Jaume Conti i amb la noble intenció d’oferir-nos, les agrupacions musicals, un tast selecte dereconegudes obres dels seu ric repertori musical per tal de celebrar amb cor agraït aquest ben merescut Memorial i  Homenatge del qui va ser i és estimat, entranyable, enyorat amic de tots, Jaume Conti.

D’ençà de la mort del nostre benvolgut conveí,  esdevinguda sobtadament la matinada del dia 6 de novembre del passat 2018, els cantaires de la Coral Polifònica de Bunyola, altres membres d’agrupacions musicals de la nostra vila, components d’altres corals amigues de Mallorca i Menorca, la família i nombrosos amics personals del finat han manifestat sovint el creixent desigque el poble de  Bunyola pogués expressar l’agraït reconeixement i oferir el lleial homenatge que es mereix l’il·lustre conveí en una honorable celebració dels qui hem gaudit i admirat la seva noble tasca musical i cultural. 

Jaume Conti, al llarg de més de cinquanta anys, ha  fet servir el seu cabalós bagatge musical per formar, preparar i dirigir la prestigiosa Coral Polifònica de Bunyola, que, des de la seva fundació en el 1965, ha estat capdavantera en el panorama  musical de les Illes Balears.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cal destacar el fet insòlit  que, des de l’inici i tot al llarg de més de mig segle, Jaume Conti, de manera continuada i permanent, ha estat  l’únic director de la Coral Polifònica de Bunyola, fins que, ara fa poc més d’un any, el deteriorament de la seva salut el va obligar a deixar gradualment la direcció de la Coral i  traspassar-la a les joves mans, hàbils i competents, de l’actual directora, Aina Verdera Mateu.
                                                                                                                                          Quant a l‘extensa i intensa  dedicació  a la docència, Jaume Conti va esmerçar generosament els anys més fèrtils de la seva vida professional en la compromesa responsabilitat d’exercir el càrrec de director i expert educador  del Col·legi Pius XII de Palma. És molt nombrós avui el col·lectiu d’antics alumnes que manifesten   reconeixement i gratitud per  l’excel·lent tasca educadora de  Jaume Conti, com a mestre i com a director del Col·legi Pius XII. El convincent i savi quefer docent de Jaume Conti  contagià a molts d’ells l’amor i la disponibilitat a completar l’aprenentatge  amb estudis universitaris de gran volada que els ha permès d’excel·lir en els camps de la docència o de la investigació. Els ha marcat igualment la forta empremta que els deixà Jaume Conti en l’afany d’inculcar-los la valoració i l’amor de la música clàssica. Fou igualment reconeguda institucionalment la primerenca i progressiva introducció de la normalització de la llengua catalana en la docència del professorat i en l’aprenentatge de l’alumnat de Pius XII.  

Finalment, en relació als càrrecs públics exercits per Jaume Conti,  els bunyolins hem pogut valorar la destacada dedicació a la política que va desplegar quan fou designat per majoria absoluta batle de Bunyola el 1979, en les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura, i el 1983 quan tornà a guanyar la batllia amb majoria simple.

Sens dubte, en el merescut homenatge d’aquest capvespre i en la celebració més tard de l’Eucaristia en agraïda memòria seva,   trobarem a faltar el seu somriure guardarem gelosament i per sempre més,  en el racó preferent de la nostra memòria, el  record de la seva bondadosa presència i del seu savi quefer musical i professional, que ens servirà de model, d’exemple i de coratjós estímul.

Ara, amb tots vosaltres, el Cor Quinta Justa de Sóller, l’Orquestra Barroca Ars Musicaeles Corals amiguesL’Harpa d’Inca, l’Orfeó d’Alaró i la Schola Cantorum d’Amics del Seminari ens oferiran les obres elegides per celebrar aquest merescut   Memorial i Homenatge al benvolgut amic, al benvolent i sempre estimat Jaume Conti Borràs. Escoltem-los amb l’oïda i l’esperit oberts de pinte en ample.

 Domingo Mateu ContiComentaris